• Koordinátor na staveništi
  Koordinátor na staveništi

Koordinátor BOZP na staveništi

Povinnosti zadavatele stavebních prací

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zdavatel (investor) stavby povinen zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi a při realizaci stavby  je povinen zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP v případech kdy:

1.  Budou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle zák. č. 591/2006 Sb. /tučně označeny práce kde se používají OOPP proti pádu - povinnost odborné způsobilosti pracovníků pro provádění prací ve výškách                                                                                                                                                               

 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m
 • práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m
 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí
 • práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů
 • práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů
 • práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon
 • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení
 • studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy
 • potápěčské práce
 • práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

 

2.  Při výstavbě budou překročeny tyto limity stavby dle §15 zák. 309/2006 Sb.

 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu
 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

 

3.  Na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby

 

Koordinátor BOZP zajišťuje

• Vypracování a vedení dokumentace BOZP (plán BOZP, oznámení o zahájení stavebních prací, přehled rizik stavby, přehled právních předpisů, havarijní plán, povodňový plán atd.)
Konzultaci při výběru zhotovitelů stavby
Koordinaci a spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• Spolupráci při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací
Kontrolu provádění jednotlivých činností na staveništi
Oznámení investorovi zjištěné nedostatky a řešení náprav
• Organizování a aktivní účast na kontrolních dnech
• Kontrolu dodržování plánu BOZP zhotoviteli - aktualizaci plánu
• Oznámení o zahájení stavby na OIP
• Další požadavky dle přání investora


Činnost koordinátora:

V přípravné fázi stavby koordinátor BOZP:

 • spolupracuje s projektantem při tvorbě projektové dokumentace,
 • pracuje Plán bezpečnosti práce, který je povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení, a to v písemné a grafické podobě se všemi nutnými a potřebnými požadavky a jednotlivými pracovními postupy při realizaci,
 • navrhne vhodná opatření BOZP,
 • zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,
 • zpracuje přehled rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
 • zpracuje a předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se dotýkají jejich činnosti,
 • dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací,
 • poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace,
 • zabezpečuje, aby plán přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
 • zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.

 

Ve fázi realizace koordinátor BOZP:

 • kontrola prováděných prací, zda jsou prováděny v souladu s platnými právními předpisy BOZP
 •  navrhování technických a organizačních opatření vhodných z hlediska bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
 • identifikace nebezpečí a vyhodnocování rizik, které se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout
 • zajišťování stálé kontroly postupů prací v úzké součinnosti se specialisty objednatele
 • koordinace spolupráce mezi dvěma a více zhotoviteli, provádějícími činnosti na staveništi s cílem chránit bezpečnost a zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům, vzniku nemocí z povolání a vzniku ekologických havárií
 • kontrola realizace nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů
 • kontrola, aby opatření byla v souladu s právními předpisy a hodnotami uvedenými v českých technických normách, technicky realizovatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem a byla ekonomicky přijatelná
 • zajišťování odborné podpory a součinnosti při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy
 • účast na poradách vedení stavby, kontrolních dnech
 • vedení inspekčního deníku koordinátora BOZP se záznamy o každodenní činnosti, o výsledcích kontrol, rozsahu denní kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti se zadavatelem
 • vedení databáze zjištěných závad, tvorba přehledových listů zjištěných závad pro různé úrovně řízení stavby včetně průkazné fotodokumentace
 
Koordinátor pro zadavatele stavby zajišťuje koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi od fáze přípravy až do realizace stavby, naplňuje jeho zákonnou povinnost podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a tím Vás chrání před sankcemi plynoucími z tohoto zákona.

Naše nabídka :

Vzhledem ke skutečnosti, že problematka BOZP ve stavebnictví obecně zahrnuje velice široký rozsah, vymezuje se naše firma pouze na problematiku staveb spojených s pracemi ve výškách /stavby, rekonstrukce a opravy střešních plášťů, ocelovýc, dřevěných a dalších konstrukcí, stavbou dočasných stavebních konstrukcí /lešení/, bouracích prací /střechy, komíny, budovy/ atd./

Na těchto zmíněných stavbách Vám můžeme garantovat plnou profesionalitu s dodáním kompletních služeb :
 • činnost koordinátora BOZP na staveništi /dle zhora uvedené činnosti koordinátora/
 • služby v oblasti prevence rizik
 • školení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách dle NV 362/2005 Sb.
 • autorizovaný návrh vybavení pracovníků OOPP a OOPP proti pádu
 • dodání OOPP proti pádu /přímé dodání od renomovaných českých a zahraničních výrobců/
 • autorizované revize OOPP proti pádu

 

Ceník služeb koordinátora BOZP

Každá stavba je originál. Cenu za činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi ovlivňuje mnoho faktorů. Především je závislá na stavební (profesní - technické) složitosti, z toho vyplívajících požadavků investora (stavebníka - zadavatele), době výstavby, na četnosti návštěv stavby a samozřejmě na "rizikovosti" činností na stavbě. První konzultace a zpracování cenové nabídky, dle dohody a požadavků investora, je bezplatná. 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP ve fázi před projektové

 • Přehled rizik (zpracování)
 • Seznam právních předpisů BOZP, dotčených stavbou (vypracování)       
 • Pán BOZP,dle PD – obecně ze známých skutečností (vypracování)
 • Oznámení o zahájení stavebních prací (zpracování a zaslání)    

 

Základní sazby za činnost koordinátora BOZP:

Podle mzdového a honorářového řádu je předpoklad ceny služby koordinátora 0,3–1,2 % z obratu stavby.

Při návrhu smluvní ceny,  kalkulujeme z plánovaného rozsahu prací při zaváděcích cenách :

Konzultační činnost (dle odborné náročnosti) od 600 - 800,- Kč/hod
Činnost KOO na staveništi od 600 - 900,-  Kč/hod
Kancelářská/administrativní činnost 600,- Kč/hod
Vypracování plánu BOZP - dle náročnosti stavby od 5.000,- Kč
Odhad celkové ceny dle rozpočtu/ceny stavby 0,3 % až 1,2% z rozpočtu stavby
náklady na cestovné Ústí n.L. - zákazník - Ústí n.L. 8 kč/km

 

Nutné základní údaje pro zpracování cenové nabídky:

 • typ stavby - novostavba, rekonstrukce, demolice, liniová stavba apod.
 • předpokládaná doba výstavby (zahájení prací - ukončení prací)
 • rozpočet stavby
 • projektová dokumentace (technická zpráva, situace, půdorys, řez (pdf)
 • návrh smlouvy se zhotovitelem stavby

 

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty (stavby) a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek, nebo na základě smluvního vztahu. Pro konkrétní nabídku nás neváhejte kontaktovat !