Prevence rizik

PREVENCE RIZIK - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Prevence rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstrňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.


Na základě znalosti prováděných činností, zařízení a prostředků, prostoru i vykystujících se osob, je nutné přezkoumat a vyhodnotit podle právních předpisů a technických norem, které řeší požadavky bezpečnosti práce, jaká rizika mohou nastat a učinit k nim opatření pro jejich odstranění nebo maximální snížení jejich účinnosti. Jedná se vlastně o jakousi formu určitého auditu všech činností prováděných u zaměstnavatele, kdy na základě znalostí právních a ostatních předpisů zhodnotíme rizika a stanovíme preventivní opatření.


PREVENCE RIZIK - VZTAH K EKONOMICE PODNIKÁNÍ

Podnikatel - zaměstanvatel by již při tvorbě podnikatelského záměru měl vyhodnocovat a porovnávat zamýšlené činnosti s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce. Provázaností informací záměr - bezpečnost, podnikání - prevence rizik, pak může bezpečně plnit strategické cíle svého podnikání.


POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V PREVENCI RIZIK

Aby se v praxi rizika ohrožující zdraví a životy zaměstnanců možné omezit je nutné provést identifikaci všech závažnějších nebezpečí vztahujících se k prováděným činnostem a stanovení zdrojů rizikových faktorů spojených s každým identifikovaným nebezpečím, včetně uvedení stávajících a plánovaných bezpečnostních opatření, ve smyslu ustanovení §102 zákoníku práce. Tento složitý a náročný úkol v systematickém řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by měl zaměstnavateli optimalizovat pracovní proces, snižovat nehodovost, nemocnost i možnost vzniku nežádoucích událostí.

Prevence rizik

Základní povinnosti v prevenci rizik jsou zahrnuty v prvních čtyřech odstavcích § 102 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce (ZPr):

 1. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
 2. Prevenci rizik se rozumí všechna opatření vyplývajících z právních a ostatních předpisůk zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z optření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
 3. Zaměstnavetel je povinně soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu.
 4. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první vede zaměstnavatel dokumentaci.


Výše uvedený text §102 odst. 1 až 4 je graficky upraven tak, aby bylo zřejmé co konkrétně zákon stanovuje a jak rozděluje běžnou kontrolní činnost v rámci prevence rizik a teprve v případě, že nelze rizika odstranit, určuje jejich vyhodnocení a stanovení opatření k jejich minimalizaci:

ÚSEK 1     Povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik

 • vytvářet podmínky pro běžné a zdraví nebezpečné neohrožující pracovní prostředí
 • vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

prevencí rizik se rozumí:

 • všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů (§349 odst. 1 ZPr) k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • opatření zaměstnavatele *), která mají za cíl předcházet rizikům
 • odstraňování rizik nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik

*) Opatření zaměstnavatele: např.směrnice vydaná k zajištění bezpečného provozu zařízení. Nejvíce to budou předpisy vydané na podkladě právních a ostatních předpisů - například Místní řád skladu podle ČSN 26 9030, Provozní řád kotelny podle vyhl. č. 91/1993 Sb. apod. Tato opatření mohou obsahovat celý soubor preventivních opatření k zamezení rizik, povinnosti k jejich kontrole a vyhodnocování.

ÚSEK 2     V souvislosti s prevencí rizik zaměstnavatel musí

 1. soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek
 2. zjišťovat jejich příčiny a zdroje
 3. vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění
 4. pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek
 5. dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu 

ÚSEK 3     Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen

 • rizika vyhodnotit
 • přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno

Několik poznámek k hodnocení rizik

Již v prvním zjišťování informací a přípravě plánu hodnocení rizik je nutné umět vytipovat a rozdělit na

 1. odstranitelná ihned nebo v co nejkratší době
 2. rizika prozatím reziduální, ale s možností jejich odstranění po provedeném technickém opatření
 3. opravdu neodstanitelná

Jsme pro Vás připraveni zajistit následující služby, zejména pak se zaměřením na problematiku v souvislosti s pracemi ve výškách a nad volnou hloubkou :

 1. Úvodní odborný audit, prohlídku pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků.
 2. Roční prohlídky pracovišť dle zákoníku práce a periodické prohlídky dle dohody s pojmenováním zjištěných závad.
 3. Zavedení systému vstupních instruktáží nových zaměstnanců o BOZP, včetně zpracování podkladů pro školení.
 4. Školení zaměstnanců
  1. školení vedoucích zaměstnanců, jejich pravidelné seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP
  2. školení zaměstnanců, případně i provádění vstupních školení zaměstnanců
  3. odborná školení zaměstnanců
  4. pravidelná školení zaměstnanců společnosti dle specifických osnov školení
 5. Zhodnocení rizik, metodická pomoc při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci a zpracování potřebné dokumentace.
 6. Interní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných prostředků /OOPP/ zpracovaný na základě zhodnocení rizik, jehož součástí může být i návrh na přidělování mycích a čistících prostředků, ochranných nápojů. Metodická pomoc při zavedení systému přidělování stanovených OOPP zaměstnancům.
 7. Zpracování návrhu zařazení zaměstnanců do kategorií, zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací.
 8. Zpracování harmonogramu revizí a oprav vyhrazených technických zařízení a technických zařízení na pracovištích společnosti.
 9. Evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech, pomoc při výpočtu odškodnění zaměstnanců.

 

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě smluvního vztahu.

Máte-li zájem o zpracování cenové nabídky či o bezplatnou konzultaci, neváhejte nás kontaktovat !